Set Up är en
ledande rådgivare inom
fastighetsrelaterade frågor

Personer som skriver på ett papper i kontorsmiljö.
Stockholm

Rådgivning

Set Up bistår med expertis och rådgivning i alla de frågor som hyresgäster och lokalanvändare ställs inför. Det kan handla om enstaka tjänster, löpande uppdrag eller specifika insatser. Oavsett om det gäller befintliga avtal och lokaler, att hitta nya och förhandla hyresavtal eller strategiarbete kring arbetssätt så har vi rätt kompetens i ett format som vi anpassar efter era behov. Vi är en strategisk partner under hyreskontraktets hela livscykel.

Analys

Världen och marknaden är i ständig förändring. För att kunna fatta rätt beslut och förbli relevanta måste företag samla in, utvärdera och analysera en stor mängd information. Set Up erbjuder marknadsanalyser och förstudier som tydligt visar styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Ett sådant underlag ger ovärderlig input för om, när och hur ett projekt ska sjösättas och sparar på så vis både tid och pengar.

Belysning

I ett nära samarbete med er verksamhet definierar Set Up era verksamhetsspecifika belysningsbehov. Vi skapar därefter en ljusdesign som tillgodoser behov och lagkrav i byggnaden eller lokalen. Designen kan med fördel utformas så att den utgör en upplevelse för besökaren eller medarbetaren. Under projekterings- och byggprocessen kommunicerar vi besked till byggprojektledaren och utgör ert stöd i att säkerställa avtalsuppfyllnad.

Med vår kunskap kan vi bidra till att höja anläggningens kvalitet i teknik och optimerar förutsättningarna för service och underhåll. I och med det underlättas monitorering och energiförbrukning, och därför också graden av mätbara hållbarhetsåtgärder. Genom att göra kloka armaturval och eftersträva en cirkulär strategi för belysningsanläggningen framtidssäkras anläggningen och möjliggör certifieringar som exempelvis Breeam, Well m.fl

FM rådgivning

Facility Management är ett helhetsbegrepp som involverar flera arbetsområden och utgör stommen och stödet inom alla organisationer för att kärnverksamheten ska fungera på bästa sätt. Det kan i förenklade termer röra sig om medarbetarservice, olika avtal som rör lokalerna, eller energioptimering för att nämna några delar. Set Up analyserar er organisations behov, och utarbetar därefter en FM-strategi som stödjer er verksamhet, och där kostnadseffektivitet är en styrande faktor som balanseras mot att verksamheten får rätt stöd vid rätt tidpunkt.

Vi hjälper er att ta fram styrdokument som till exempel SLA för såväl interna som externa leverantörer där funktion, ansvar, servicevolym, arbetstid, förväntad utförandenivå och responstider säkerställer kvalitet och funktionalitet till rätt pris, och som är förutsägbar över tid.

Förhandling hyresavtal

Set Up är ett erfaret stöd i hyresgästens förhandlingar med fastighetsägare. Vi kan utgöra förhandlingsstöd i alla skeden av en avtalscykel, vare sig det rör nyteckning av avtal, villkorsändring eller uppsägning. Förhandling drivs av Set Ups rådgivare med stöd från specialister inom respektive område; exempelvis jurist, arkitekt eller teknisk konsult.

Avtalsprocessen kan delas in i två delar där kommersiella villkor och juridiska aspekter utgör en del, och produktmässiga och tekniska delar en annan. Genom att vi är med i ett tidigt skede kan man skapa synergier som resulterar i ett lyckat projekt.

Set Up har en väl beprövad metod och många goda referenser från några av Sveriges största hyresavtal de senaste åren.

Förändringsledning

En lokalförändring för ofta med sig många frågor från verksamheten och ibland oro hos medarbetare. Set Up har mångårig erfarenhet av att stötta företag i en sådan förändringsprocess. Vårt mål är alltid att skapa de bästa förutsättningar för en positiv förändring.

Genom att ta avstamp i den målbild som gemensamt mejslats fram arbetar vi tillsammans med representanter från ledning och verksamhet i en projektgrupp. I arbetet med förändringsledning är ledorden förankring och delaktighet, utbildning och kommunikation.

I vårt arbete utgår vi från den fysiska miljön, den digitala miljön och människan. Genom att knyta ihop dessa olika perspektiv med de eventuella anpassningar i lokalen som behöver göras, finns goda förutsättningar för högre medarbetarnöjdhet och ett högre engagemang.

Lokalsök

Set Up har en väl beprövad och av alla inblandade parter uppskattad modell för effektiv lokalsökning. Den bygger på att vi tillsammans med er genomför en grundlig behovsanalys. I den sökprofil som därefter arbetas fram sammanfattas på ett tydligt sätt de krav och behov som framkommit i behovsanalysen. Genom att ha dessa strukturerade dokument som bas, kan konstruktiva och sakliga dialoger med fastighetsägare komma till stånd redan från start. Vår metodik mynnar därefter ut i ett underlag för vidare analys; en jämförelse och sammanställning av erbjudna lokaler. Vi sammanställer därefter beslutsunderlag inför vidare förhandlingar med tilltänkt hyresvärd.

Lokalsök och förhandling drivs av Set Ups rådgivare med stöd av specialister inom respektive område, exempelvis jurist, arkitekt och teknisk konsult. Resultaten av vårt arbetssätt ger oss möjlighet att lämna många goda referenser, bland annat från några av Sveriges största förhyrningar de senaste åren.

Strategi

Set Up hjälper er att ta fram, dokumentera och implementera en lokalstrategi som utgår från er verksamhet och era förutsättningar. Genom att ha en genomtänkt lokalstrategi kan lokalerna användas som ett strategiskt verktyg för utveckling av verksamheten och era affärer, och dessutom utgöra en fördel i arbetet med att rekrytera och behålla personal.

En lokalstrategi delas in i tre delar; läge, produkt och tid. En grundligt utformad strategi berör exempelvis arbetssätt, förhyrd yta, funktionalitet, önskad kvalitet och optimering av kostnader. Genom vår projektledningsverksamhet hjälper vi er att realisera strategin.

Teknik

Att kunna dela information, interagera och vara kreativa tillsammans digitalt är viktigare än någonsin. Under och efter pandemin har kraven på digital tillgänglighet förändrats och tekniken utvecklats, och många företag och myndigheter upplever att det är svårt att möta förväntningar från medarbetare och samarbetspartners.

Set Up ser till att er arbetsplats är uppkopplad och har den utrustning som behövs för att ni ska kunna utföra ert arbete på bästa sätt. Vi projektleder allt från nätverk och teknikrum till mötesbokningssystem och den tekniska utformningen av konferensrum. Med hjälp av rätt kombination av skärmar, kameror, högtalare och annan utrustning, hjälper vi er att erbjuda förstklassiga möten med just de funktioner som just ni behöver.