Set Up tar ett helhetsansvar
för fastighetsprojekt

En affärskvinna går i kontorsmiljö
Stockholm

Projektledning

Set Up är en projektpartner för alla typer av fastighetsprojekt. Vi driver projekt och säkerställer kvalitet genom hela processen. Genom våra kompetenta konsulter och erfarenhet från några av de största fastighetsprojekten i Norden stöttar vi organisationer, företag och myndigheter. Vårt mål är en trygg kundresa med absolut bästa möjliga resultat.

Byggprojekt

Set Up har utvecklat arbetssätt och metoder för att kvalitetssäkra våra uppdrag. Som projektledare ansvarar vi för att ta fram och följa upp relevanta styrdokument så som tidsplan, aktivitetslistor och checklistor. Som exempel på sätt att planera och genomföra projekt har Set Up utvecklat egna digitala verktyg/appar som kan användas för inventering, kravställning, besiktning och uppföljning samt säkerhetsanalys.

Kvalitetsstyrning är en integrerad del i vårt arbetssätt och vår projektprocess. Utöver löpande kvalitetsstyrning utför vi kontinuerligt riskanalyser i våra projekt. Genom att systematiskt följa upp kvaliteten i våra projekt med hjälp av till exempel återkoppling från våra kunder når vi en ständig förbättring i vårt arbete. Vi utvärderar löpande våra metoder och vårt kvalitetsarbete för att förebygga och hantera avvikelser och brister.

Flyttprojekt

Set Up har lång erfarenhet från att hjälpa företag och myndigheter att byta lokaler. En flytt innehåller många delprojekt och kan uppfattas som svår och rörig. Med Set Up som projektledare blir istället processen begriplig och strukturerad.

Genom vår väl beprövade process säkerställer vi att flyttens alla delar samverkar med en eventuell lokalanpassning och förändringsledning. Set Ups projektledare leder en operativ projektgrupp som utgörs av delprojektledare och specialister från verksamheten, samt konsulter. Till sin hjälp har projektledaren utarbetade budgetmallar, checklistor och metoder för att driva projektet enligt fastställd tidsplan. Set Ups projektledare rapporterar till ansvarig beställare hos er, samt till en styrgrupp som har beslutandemandat för projektet.

Inredningsprojekt

Set Up har gestaltningssäkra och kunniga projektledare som kan utveckla vackra, ergonomiska och hållbara kontor. Vi använder ofta en mix av återbrukade och nya möbler, och har av det skälet utvecklat digitala verktyg för att göra effektiva och korrekta möbelinventeringar av befintlig inredning.

Tillsammans med er tar vi fram ert gestaltningskoncept och ritar in era befintliga möbler och förslag på nya möbler i nya möbleringsplaner. Vi hjälper er sedan att ta fram beställningsunderlag och vi driver inköpsprocessen. De möbler som inte används i projektet tar vi fram en plan för. Med våra kanaler och kontakter kan vi ofta hjälpa till så att de kan säljas och komma till användning hos andra. På så vis bidrar vi till både en god projektekonomi och en hållbarare profil på projektet.

Teknikprojekt

På Set Up arbetar vi ibland med uppdrag med mycket specifika tekniska krav. Det kan röra sig om lokaler för forskning, så som labb med särskilda krav på vibrationspåverkan, elektromagnetisk strålning, ventilation eller renhet. Våra konsulter har också stor vana av att planera och projektera för serverrum, serverhallar, avancerade nätverkslösningar och IT-arbetsplatser. Det kan också röra sig om avancerade tekniska krav som rör såväl byggnad som säkerhetsinstallationer hos bank, myndighet eller försäkringsbolag. Vi har stor erfarenhet och kunskap kring planering och projektering för AV-utrustning i rum och ytor för både fysiska och digitala möten, och av särskilda belysningsprojekt med stora krav på säker installation och prestanda såsom showroom eller utemiljö. Vi har också erfarenhet och kunskap kring de speciella krav som ställs för kök i restauranger och personalmatsalar. Vi är behjälpliga i allt som rör förstudie, projektering och genomförandefas av denna typ av projekt med avancerad teknisk utrustning både i större projekt, men också som enstaka insats.